Helge Guttormsen Gulsvik  ‎(I1019)‎
Navn:
Helge Guttormsen Gulsvik

Køn: MandMand
      

Birth: omkring 1470 40
Death: mellem 1548 og 1555 ‎(Alder 78)‎

Fakta og detaljer om personen
Noter

Shared Note
Kirkeværge regnskabsfører
Noteringar
Helge Guttormsen er omhandla i et par kjøpebrev fra omkring 1520. Ved begge disse tilfellene er han uten formynder så han må minst ha fylt 25 år som var formynderalderen. Helge Guttormsen eide hele Gulsvik fra 1542 til 1563 og var både skrive og regnskapskyndig. Helge var kirkeverge, og førte regnskap for Flå kirke 21/02-1542.
Sammendrag av Diplom: Helge Guttormsson kunngjør at han og HaIlvard Pedersson har byttet sine
hustruers odel. Hallvard overlot Helge Nørdregarden i Gulsvik ‎(i Flå)‎, i alt 12 laupsbol, mot Oppgarden i Soknedal ‎(i Norderhov)‎, halvparten av Roppe og halvparten av "Hodwet enghen" i Flå i Hallingdal. Jfr. nr. 741.
Kilde: Original på pergament j Riksarkivet. Samme bånd som i nr. 741. HuIlertil 2 seglremmer. Den første henger ved.
Nummer: 742.
Dato: 31. oktober 1524. Sted: Uten sted.
Sammendrag av Diplom: Hans Dringelberg, foged over Bragemes len, gir Helge i Gulsvik, som bar hatt ombud for Flå kirke i 3 år, kvittering for avlagt regnskap.
Kilde: Original på papir i Riksarkivet. 1 papirsegl.
Nummer: 860.
Dato: 21. februar 1542. Sted: Flå.
Fredrik Guttormsson bytter fra seg enga Gjøvika til sin bror Helge Guttormsson på Sydregarden i Gulsvik ‎(i Flå, Hallingdal)‎ mot å få "Holsd-enghen" og en avtalt pengesum. Jfr. nr. 742.
Kilde: Original på pergament i Riksarkivet. Samme hånd som i nr. 742. 2vokssegl.
Nummer: 741.
Dato: 5. august 1524. Sted: Gulsvik.
I et brev av 1563 nevnes både han og 2 sønner, Paal og Jon som utløste sine medarvinger med 610dd sølv for det Torgund ‎(Helges søster)‎ eide i gården. Helge Guttormsen og Ingerid Monsdatter døde begge før 1563. Helge Guttormsen døde først. Dette kan vi se av brev som viser at hun var enke i mange år.‎(se under om prov på Nes tinghus)‎.
Sammendrag: Fem Mænd bevidne, at Bredrene Sigvard og Bjorn Helgessonner skiftede nedre Gulsvik sig imellem, hvorved hver erholdt 3 Sold deri, medens Bjorn desuden fik halve Dyvik og hele Rodengen. Odegaardene skulde eies i Fællesskab.
Kilde: Efter Afskr. i en Dom af3 Juli 1627 paa Gaarden Gulsvik i Flaal).‎(Orig. var paa Perg. med 5 Segl. - Jfr.
ovenfor No. 16,259 og 763)‎.
Nummer: 765.
Dato: Uden Dag 1563. Sted: Gulsvik.
Sammendrag: Tre Mænd bevidne, at Brodrene Paal, Bjorn, Jon og Sigurd Helgessonner samt deres Sostre skiftede Arven efter sine Forældre, hvorved Brodrene erholdt begge Gaarde i Gulsvik, hele Rappe og en Del af Rud i Sognedal ‎(Lunner)‎.
Kilde: Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Alle 5 Segl mangle.‎(Se No. 765 nedenfor)‎.
Nummer: 763.
Dato: 27 Marts 1563. Sted: Gulsvik.
Om døtrene var gifte og i såfall med hvem finnes ingen ting om. I et brev uten dato men skrevet på Nes i Hallingdal i 1566 sier Sigurd Helgesen at han har "satt Jon i Solsvig broder mino in jord i Golswig heider Tiønijorde ‎(Tjønnjordet)‎ so skylder 9 seting, og at han har fått likeså mye jord igjen i Rud i Lunder av Jon. Sigurd sier også her at han har kjøpt denne jord i Gulsvik av Povel broder mino"25 februar 1586 ble det i overvære av 5 lagretternenn, presten og lensmannen opptatt et prov på Nes tinghus om hvordan Jon Gulsvik og hans brødre har skikket seg mot sin mor. Flere vitner sier da at Ingerid Monsdatter i lang tid holdt hus sammen med sin sønn Bjørn på Nedre Gulsvik og at hun levde hele sin tid etter sin salig sanne død hos sine barn. De hadde aldrig annet hørt en at både Jon og hans søsken skikket seg kristelig og oppriktigmot sin mor som det sømmer seg for barn. Om sin Odelsrett til Rud får Jon Gulsvik opptatt provsbrev på forskjellige steder. 21 februar, 24 april og Palmesøndag i 1591 Av disse får vi også vite at han hadde tatt Rud igjen med Odel fra en Ingebrikt Gjermundsen. Og at Rud var hans mors Odel men at hans odelsbrev gikk med j en brann på Bjørve i Krødsherad.
Følgende diplom fmnes b.X s.826 Sammendrag: Tre Mænd bevidne, at Brodrene Paal, Bjorn, Jon og Sigurd Helgessonner samt deres Sostre skiftede Arven efter sine Forældre, hvorved Brodrene er- holdt begge Gaarde i Gulsvik, hele Rappe og en Del af Rud i Sognedal ‎(Lunner)‎. Kilde: Efter Orig. p. Perg. i norske Rigsarkiv. Alle 5
Segl mangle.‎(Se No. 765 nedenfor)‎. Nummer: 763. Dato: 27 Marts 1563. Sted: Gulsvik. Brevtekst ‎(fra den trykte utgaven)‎: Jtem dette bekenne effter skreffne lagrettes mend iHall‎[in]‎gdall først Haluor Oluffson OluffGuddulffson Østhin Eluffson ath vy vore paa Gulsuigh i Halingedall iFlade kirke soggen løffuerdagenn nest for kiesslo søndagh anno dominj 1563 saagum vi och hørdum handebandt brødre och søstre y mellum ath thy giorde jorde bytte i fasthe gods sig i millum och bleffue venner och vell forlicte om denn gottz som vaar deris arff effther fader och moder. Jthem skulle brøderne haffue baa‎[de]‎ gaarder i Gulsuigh och alt Rappe, och iij settunge mindre en‎[n]‎ iij saald i enn
gaard heder Rud j Sognedall. vor forne brødre iii‎[i]‎ Pouill Hellieson Biørnn Hellieson Jonn Hellieson Siur Hellieson sk‎(al)‎ disse forne brødre aage disse forskreffne jorder ath saa i sandhed e‎(r)‎ henger vey effter skreffne mend vore jndsegel Erla‎[nd]‎ Haluorson och Elling Haluordson med disse gode mendz insigel neden for dette breff som giort vor aar oc dagh som for siger. Tillegg: Bagpaa: Anno 1619 den 7 July lagtt i rette ‎(paa)‎ Gulsvig.
KiiUor
I) Gards og slektshistorie fra Flå i Hallingdal II, 92


View Notes for ...


Kilder
Der er ingen kilder knyttet til denne person.

View Sources for ...


Billeder- og medier
Der er ingen billeder eller andre medier knyttet til denne person.
View Media for ...


Forældre og familie
Far
Guttorm Bonde Sigurdssønn Gulsvik ‎(I1030)‎
Birth omkring 1430 18 20
Death før 1510 ‎(Alder 80)‎
nr.1
Helge Guttormsen Gulsvik ‎(I1019)‎
Birth omkring 1470 40
Death mellem 1548 og 1555 ‎(Alder 78)‎
nr.2
Bror
Fredrik Guttormsen Gulsvik Trommal ‎(I1031)‎
Birth omkring 1470 40
Death efter 1528 ‎(Alder 58)‎
nr.3
Bror
Thorgeir Guttormsen Gulsvik Åvestrud ‎(I1032)‎
Birth omkring 1470 40
Death efter 1548 ‎(Alder 78)‎
nr.4
Søster
Torgun Guttormsdatter Gulsvik ‎(I1033)‎
Birth omkring 1470 40
Personens familie med Ingerid Monsdatter Rud
Helge Guttormsen Gulsvik ‎(I1019)‎
Birth omkring 1470 40
Death mellem 1548 og 1555 ‎(Alder 78)‎
Hustru
Ingerid Monsdatter Rud ‎(I1020)‎
Birth omkring 1470 20 Rud, Lunder, Norderhov, Buskerud, Norge
Death omkring 1565 ‎(Alder 95)‎
nr.1
Søn
John Helgessønn Gulsvik Oppegaard Rud ‎(I1009)‎
Birth 1510 40 40
Death 1591 ‎(Alder 81)‎
-20 år
nr.2
Søn
Bjørn Helgessønn Gulsvik ‎(I1021)‎
Birth omkring 1490 20 20
Death mellem 1563 og 1569 ‎(Alder 73)‎
nr.3
Søn
Gunnar Helgessønn Gulsvik ‎(I1022)‎
Birth omkring 1490 20 20
nr.4
Søn
Sigurd Helgessønn Gulsvik Breie ‎(I1023)‎
Birth omkring 1490 20 20
Death efter 1597 ‎(Alder 107)‎
nr.5
Søn
Paal Helgessønn Gulsvik Nerål ‎(I1024)‎
Birth omkring 1490 20 20
Death før 1566 ‎(Alder 76)‎
nr.6
Søn
Kittel Helgessønn Gulsvik Breie ‎(I1025)‎
Birth omkring 1490 20 20
10 år
nr.7
Datter
Ragnhild Helgesdatter Gulsvik ‎(I1026)‎
Birth omkring 1500 30 30 Gulsvik, Flå, Hallingdal, Buskerud, Norge
nr.8
Datter
Sigrid Helgesdatter Gulsvik ‎(I1027)‎
Birth omkring 1500 30 30
nr.9
Datter
Astrid Helgesdatter Gulsvik ‎(I1028)‎
Birth omkring 1500 30 30
nr.10
Datter
Åse Helgesdatter Gulsvik ‎(I1029)‎
Birth omkring 1500 30 30